اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
مصطفی باقری پور اصلی

( رییس هیات مدیره) 

dorfamcer@yahoo.com

کاظم بهنام قادر

(عضو هیئت مدیره)

kghader@gmail.com

غلامحسین آبنوس (نایب رئیس هیئت مدیره)

abnous@walaenergy.com

علیرضا رنجبر

(عضو هیات مدیره)

Alireza.ranjbar96@yahoo.com

محمد کاظم شکرکن

( عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

info@vpy.co.ir